Sienisanasto

FUNGA NORDICAN ja MycoKey-OHJELMAN KESKEISTÄ SANASTOA SUOMEKSI

Harri Kekki

Funga Nordican ensimmäinen laitos vuodelta 2008 on suurteos, joka sisältää tuhansien helttasieniin (Agaricales) luettavien lajien kuvaukset. Kirjan oheisena tuli vuorovaikutteinen sienisukujen ja -lajien tunnistuksen apuna toimiva tietokoneohjelma MycoKey. MycoKeyn vahvuus tunnistuapuna perustuu seuraavaan periaatteeseen: Kun tunnistettavan sienen tunnusmerkistö kasvaa, mahdollisten sienilajien lukumäärä supistuu; kun tunnusmerkkejä lisätään riittävä määrä, päädytään lopulta oikeaan lajiin. Jotta sienentunnistus voisi sujua, pitää tunnistajan tuntea sienitieteilijöiden käyttämää sanastoa, erityisesti sienten tunnusmerkit.

MycoKey on englanninkielinen ja sen vuoksi ainakin keskeisten termien suomennokselle on nähty tarvetta. Tässä esitettävä sienitieteellisen termistön suomennos ei ole läheskään kattava eikä muutoinkaan täydellinen. Mutta sitä voi jatkossa täydentää ja parantaa.

Valitut suomennettavat tai suomeksi selitettävät termit ovat enimmäkseen suoraan Funga Nordicasta, sivu 21 – Glossary . Joitakin termejä olen ottanut hollantilaisesta helttasienten perusteoksesta Flora Agaricina Neerlandica, Volume 1, Chapter 8, p. 54 -. Olen pyrkinyt käyttämään jo vakiintuneita tai vakiintumassa olevia suomenkielisissä sienijulkaisuissa käytettyjä sanoja ja ilmaisuja niin laajasti kuin käsilläni oleva kirjallisuus on sallinut. Näihin kuuluvat mm. Lasse Kososen Sieniharrastajan opas, Tammi 1992, Katriina Toijosen julkaisematon pro gradu-tutkielma Helsingin yliopistoon Sienimyrkytys? Valomikroskopia myrkkysienten identifioinnissa, vuodelta 2000, sekä Seppo Huhtisen Sienimikroskopia – Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 154: 1-90, vuodelta 1997.

On huomattava, että myös englanninkielinen sienitieteen terminologia on osittain vakiintumatonta. Tähän vaikuttanevat ainakin tutkijoiden erilaiset mielenkiinnon kohteet ja näkökulmaerot, tutkijan kielellinen tausta, koulukuntien erot jne. Suurimmat vaikeudet tämänkaltaisissa yrityksissä suomentaa tieteellistä sanastoa on kuitenkin suomenkielisen termistön kehittymättömyys: suomalaisissa sienioppaissa käytetystä kielestä on vielä pitkä askel sienitutkijoiden käyttämään kieleen. Kun tutkimuskohde tarkentuu, myös kielenkäytöltä vaaditaan lisääntyvää tarkkuutta. Sienimaailman kuvailua voidaan kuitenkin tehdä myös suomen kielellä.

SIENISANASTOA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


A

acanthocyte: tähtimäisiä tai piikikkäitä soluja kaulussienten (Stropharia-suvun) sienirihmoissa

acuminate: suippeneva

adnate: tasatyviset (heltat)adnate

adnexed: miltei irtotyviset (heltat)adnexed

agaricoid: helttasienimäinen, helttasieniin kuuluva

allantoid: makkaramainen (itiön muoto)allantoid

amygdaloid: mantelinmuotoinen (itiön muoto)amygdaloid

amyloid; non-amyloid: amyloidi, itiöt värjäytyvät Melzerin liuoksessa tumman sini-(tai violetin-) harmaaksi; ei-amyloidi (inamyloidi) jää liuoksen väriseksi eli kellertäväksi

angiocarpic (frb): peittynyt itiölava; aluksi itiölava on paljastuneena, mutta lakin reunojen kasvu sisäänpäin kääntyvästi ja/tai jalan ulokkeet peittävät itiölavaa

apiculus: itiön tyvilisäke, josta itiö oli kiinnittynyt itiöperään ja itiökantaan

appendiculate: lisäkkeellinen (tarkoittaa lakin pintakelmun reunassa olevia pieniä lisäkkeitä)

appressoria: isäntäkasvin pintasolukkoon tunkeutumaan erikoistuneita rihmaston rihmoja

arachnoid: hämähäkinverkon kaltainen

arboriform: (rihmasto) puun oksiston kaltaisesti haaroittunut

arcuate: kovera helttojen teräarcuate

areolate: ruuduttuneisuus, lakin pinta repeillyt ruutuihin (tai muihin geometrisiin kuvioihin)

arthroconidia (arthrospores): rihman paloittumisesta syntyneitä suvuttomia itiöitä (katkoitiöitä)

asperulate: hienopisteinen (itiön pintakuviointi)asperulate

atomate: hohtava, (hohto aiheutuu lakin pinnan pienistä hiukkasista)

attenuated: kapeneva, suippeneva


B

ballistospore: itiökannasta irtoava itiö

basidiole: nuori, steriili itiökanta

basidium, basidia: itiökanta, itiökannat

bell-shaped: kellomainen (lakin muoto)bell-shaped

bilateral (trama): = divergentbilateral-trama

binding (hyphae): haarautuvia, harvasti väliseinällisiä, paksuseinämäisiä, ohuita rihmoja, jotka sitovat yhteen muita mallon rakenneosia

broom cell: harjassolu, heltan terässä tai lakin pintakelmussa oleva ulokkeellinen solu

bulbipellis: jalan tyven paksunnoksen pinta


C

calliderm: lakin uloimmainen pintakerros, joka on muuten kuin trichoderm (katso tätä), mutta päättösolut ovat pallomaisempia.

callus: itiön seinämän paksuuntuma

calyptrate: hunnullinen (itiön pintarakenne)calyptrate

cap: sienen lakki

capitate: kapeakaulainen, pallopäinen (kystidin muoto)capitate

catenulate: ketjuissa, ketjuina esiintyvät (itiöt)

caulocystidia: kaulokystidit = jalkakystidit (sijaitsevat jalan pintakerroksessa)

cheilocystidia: keilokystidit = teräkystidit (sijaitsevat heltan terällä)

chlamydoconidia, chlamydospores: kätköitiöinti, kätköitiöt ovat rihmojen pilkkoutumisessa syntyviä paksuseinäisiä itiöitä; saattavat itää vasta vuosikymmenien kuluttua

chrysocystidium, chrysocystidia: krysokystidi(t); näiden kystidien sisältämät kappaleet värjäytyvät (kullan)keltaisiksi KOH:ssa

citriform: sitruunanmuotoinen (itiön muoto)citriform

clamp: sinkilä

clavate: nuijamainen (kystidin muoto)clavate

clavicutis: lakin uloimman pintakerroksen tyyppi, jossa on pinnanmyötäisiä, epäsäännöllisen mutkaisia rihmoja sekä paksuuntuneita päättösoluja epäsäännöllisessä järjestyksessäclavicutis

clitocyboid: malikkamainen

collarium: jalan yläosaa ympäröivä rengas, johon heltat kiinnittyvät, mutta joka on irti jalasta

collybioid: Collybia-sukuun kuuluvien juurekkaiden näköinen (lakin muoto)

conchate: simpukan kaltainen

congo red = CR: kongopuna (C32H22N6Na2O6S2), sulkuneste ja väriaine, jolla kongofiilisen (CR+) sienilajin solurakenteet värjäytyvät voimakkaan punaisiksi

conical: kartiomainen (lakin muoto)conical

conidiogeneous: kuromaitiöitä eli konidioita tuottava

conidium: konidio, kuromaitiö

convex: kupera (lakin muoto), low convex: laakean kuperaconvex

cortina: seittimäinen itiölavan suojus (esim. seitikeillä) lakin alapuolella jalkaan kiinnittyen

cotton blue = CB: puuvillasini (C37H27N3Na2O9S3 ) on sulkuneste ja väriaine (puuvillasineä maitohapossa), jolla syanofiilisen sienilajin jotkin solurakenteet värjäytyvät voimakkaan sinisiksi

crenate: pyöreitä hampaita omaava, hampainen

crenulate: pienihampainen

cresyl blue = CRB: kresyylisini, reagenssi, joka mm. aikaansaa metatakromaattisen reaktion (CRB+), katso metachromatic reaction

cuticle: lakin ja jalan pintakerrokset, katso pileipellis ja stipitipellis

cutis = rectocutis: lakin uloimmainen pintakerros, joka koostuu pinnansuuntaisista, ei-limautuneista rihmoistacutis

cyanophilous: puuvillasinen voimakas keräytyminen solurakenteisiin, CB+ (katso cotton blue)

cylindrical: sylinterimäinen (itiön muoto); myös kystidin muotocylindrical

cyphelloid: itiöemä muistuttaa Cyphella-suvun sieniä, pieniä maljamaisia itiöemiä, joilla tasainen itiölavojen alusta

cystidioid: kystidiä muistuttava

cystidium, cystidia: kystidi(t), itiöttömiä, erikoistuneita rihman päättösoluja, joita voi esiintyä niin itiölavassa kuin muuallakin itiöemän pintarakenteissa


D

dacryoid: kyyneleen- tai omenansiemenen muotoinen (itiön muoto)dacryoid

decurrent: johteiset (heltat tai pillit)decurrent

(with a) decurrent tooth: lyhytjohteiset (heltat tai pillit), heltat liittyvät jalkaan jättäen jalkaa vasten ikäänkuin pienen hampaandecurrent tooth

deflexed: alaspäin kääntynyt (lakin reuna)

deliquescent: nesteytyy kypsyttyään (esim. mustesienten itiöt / heltat)

denticulate: pienihampainen

depressed: kuoppakeskustainen (lakin muoto)depressed

dermatocystidium, dermatocystidia:, jalan ja lakin steriileillä pinnoilla esiintyvä(t) kystidi(t) ( = jalka- ja kelmukystidit)

dextrinoid: itiöt värjäytyvät Melzerin liuoksessa ruskeanpunaisiksi – viininpunaisiksi

dimidiate: puoliympyrän muotoinen

dimitic: malto rakentuu kahden tyyppisistä rihmoista: alkeisrihmoista ja lisäksi joko tuki- tai sidosrihmoista

divergent: heltan mallon tyyppi, jossa rihmat ovat kasvaneet (heltan pituusakseliin nähden) alas- ja ulospäin suuntautuendivergent

diverticulate: kystidin yläpäässä useita pieniä sormimaisia lisäkkeitädiverticulate

doli-pore: kahden peräkkäisen sienisolun eli hyyfin eli rihman välisessä seinässä oleva aukko, huokonen, joka mahdollistaa aineenvaihduntaa näiden solujen välillä

dryopila structure: lakin uloimman pintakerroksen tyyppi, jossa on epäsäännöllisiä lapamaisia tai korallimaisia rakenneosia (kuten lajilla Gymnopus dryophilus, kalpeajuurekas)dryopila structure

duplex: kaksikerroksinen subpelliksen (katso tätä) rakenne


E

echinate: karkeapiikkinen (itiön pintakuviointi)echinate

echinulate: hentopiikkinen (itiön pintakuviointi)echinulate

ectosporium: kantasienen itiön seinämän erittäin ohut ulkokerros

ellipsoid: ellipsoidi, ellipsinmuotoinen, Q = 1.3-1.6, (itiön muoto)ellipsoid

emarginated: (helttojen) kolotyvisyysemarginated

endosporium: monilla kantasienillä oleva (elekktronimikroskoopissa) läpinäkyvä itiön seinämän episporiumin sisäpuolella oleva kerros, joka kuitenkin puuttuu monilta valko- ja vaaleaitiöisiltä lajeilta

epi-: etuliite, joka viittaa jonkin päällä olevaan

epithelium (=conioderm): lakin uloimman pintakerroksentyyppi, jossa on pallomaisia rihmoja useamman kerroksen syvyydeltäepithelium

episporium: kaikilla avokantaisilla (Hymenomycetes) lajeilla oleva (elektronimikroskoopissa) läpinäkymätön itiön senämän peruskerros; sisin kerros niillä lajeilla, joilta endosporium puuttuu

exosporium: (kantasienillä) itiön senämän kerros perisporiumin ja episporiumin välissä (katso näitä); tämä välikerros muodostaa usein itiön pintakuvioinnin

exsiccate: (näytteeksi) kuivatut itiöemät


F

farinaceous: jauhontuoksuinen, kostean vehnäjauhon tuoksua muistuttava

fasciculate: kimppumainen, (itiöemät) kasvavat kimppuna

fibrillose: kuituinen, ohuiden säikeiden peittämä

fimbriate: heltan terällä tai lakin reunassa karvamaisia ulokkeita

fistulose: putkimainen, ontto

floccose: nukkainen, löyhiä pumpulimaisia tai untuvaisia tupsuja

flocculose: aavistuksen verran nukkainen

frb = fruitbody: itiöemä

free: irtotyviset (heltat tai pillit)free

funnel-shaped: suppilomainen (lakin muoto)funnel-shaped

fusiform: sukkulamainen (itiön muoto); myös kystidin muodostafusiform


G

generative hyphae: alkeisrihmat, ohutseinäisiä, haaraisia, väliseinällisiä rihmoja

geniculate: taivutetun polven kaltainen

germ pore: ituhuokonen, itiön kärjen ohentuma, josta itiö voi itää

gills: heltat

glabrous: kalju, lakin tai jalan pinnan paljaus

gleba: gleeba = itiömalto, itiöitä tuottava osa kupusienen sisällä

globose: pallomainen (itiön muoto)globose

granulose: jyväksinen, lakin tai jalan pinnassa pieniä jyväsiä

guttule: pieni (neste)pisara

gymnocarpic: itiöemä, jonka itiölava on paljaana kehityksensä alusta alkaen, suojukseton


H

hemiangiocarpic: itiöemä, jonka itiölava paljastuu ennen täyttä kypsyyttä, esisuojuksellinen

hemispherical: puolipallomainen (lakin muoto)hemispherical

heteroiomerous: rihmastoa, joka koostuu tavallisista ja pallomaisista rihmastorakenteista, spherocysteistä (katso tätä)

hilar depression: itiössä oleva painauma tyvilisäkkeen lähellä

hirsute: pörröinen, karhean pitkän karvoituksen peittämä

hispid: pitkien tai lyhyiden harjasten peittämä

homoiomerous: tavallisista rihmoista koostuva rihmastokudos, ilman pallosoluryhmiä (katso spherocyst)

hyaline: hyaliini, väritön, läpikuultava (itiöstä)

hydnoid: orakasmainen, itöemä jolla on piikkejä lakin alapinnalla

hygrophanous: kosteusmuuntuva, kosteuserot lakin eri osissa vaikuttavat lakin väreihin

hymeniderm: lakin uloimman pintakerroksen tyyppi, joka koostuu samalta tasosta lähtevistä väliseinättömistä rihmoista, muistuttaa hymeniota, itiölavaa näöltäänhymeniderm

hymeniform: hymeniota, itiölavaa näöltään muistuttava

hymenium: hymenio = itiölava on se sienen osa, jossa muodostuu itiökantoja (tai itiökoteloita); sijaitsee helttasienillä helttojen tai pillien pinnoilla

hymenophore: itiölavaa tukeva malto

hypha, hyphae: hyyfi = sienisolu = rihma, rihmat; rihma koostuu useista peräkkäisistä sienisoluista, rihmasto useista rihmoista

hyphal peg: itiölavasta esiintyöntyvä rihmakimppu, joka koostuu joko samansuuntaisista tai toisiinsa kietoutuneista rihmoista

hyphoid: rihmaa muistuttava

hyphoepithelium: lakin uloimman pintakerroksen tyyppi, joka koostuu pinnansuuntaisista, pitkänomaisista väliseinällisistä tai haarautuvista rihmoista


I

incrusting (pigment): rihman seinämässä kiteistä (väri)ainettaincrusting picment

insititious: suoraan, ilman tukea alustasta nouseva (itiöemä)

intracellular (pigment): rihman seinämän sisäpuolella (oleva väriaine)intracellular pigment

inverse: heltan mallon tyyppi, jossa rihmat ovat kasvaneet (heltan pituusakseliin nähden) alas- ja sisäänpäin suuntautueninverse

irregular: heltan mallon tyyppi, jossa rihmat ovat sikin sokin toistensa lomassairregular

ixo-: sanan etuliite, joka viittaa limaan, limakerrokseen

ixocutis: lakin uloimman pintakerroksen tyyppi, joka on kuin cutis (katso tätä), mutta rihmat ovat kokonaan limautuneet, limakerroksen sisällä


K

KOH = potassium hydroxide: kaliumhydroksidi, kalilipeä (molekyylikaava KOH) on emäksinen sulkuneste ja reagenssi


L

L: lakin reunasta jalkaan asti ulottuvien helttojen lukumäärä

LAC: maitohappo (C3H6O3), väritön sulkuneste, jota käytetään mm. rihmojen löyhentäjänä näytettä valmistettaessa

lactifer: maitiaisrihma

latex: maitiaisneste; valkoista, värillistä tai väritöntä

lageniform: kapea, pullomainen (kystidin muoto)lageniform

lecythiform: pullomainen, lyhyt- ja ohutkaulainen, nuppipäinen (kystidin muoto)lecythiform

lentiform: linssinmuotoinen

leptocystidia: leptokystidit, sileitä ja ohutseinäisiä kystidejä, joilla ei ole poikkeavaa solusisältöä; termiä leptokystidit käytetään yleensä silloin kun muita, pidemmälle erikoistuneita kystidejä tavataan samanaikaisesti

lignicolous: puulla tai puussa kasvava

lugol = Lugol’s solution: liuos ja reagenssi, jossa on veteen sekoitettuna jodia ja kaliumjodidia


M

medallion clamp: aukollinen sinkilä, itse sinkilän ja niiden kahden sienisolun, joita se liittää tai välittää, väliin jää aukko ja näin muodostuu medaljonkimainen rakenne

Melzer’s reagent = MLZ: Melzerin liuos (M:n reagenssi), jota käytetään etenkin amyloidisuuden ja dekstrinoidisuuden selvittämisessä, sisältää 1.5 g kaliumjodidia, 0.5 g jodia, 22 g kloraalihydraattia (C2H3Cl3O2) ja 20 ml vettä

metachromatic reaction = CRB+: kresyylisinen aikaansaama (joidenkin helttasienisukujen) itiöiden sisäseinän tai muun rakenteen punaiseksi värjäytyminen eli metakromaattinen reaktio

metuloid: metuloidi, paksuseinäinen kystidi (helttasienillä)

micaceous: sienen lakin pinnan jyvästen tai hiukkasten aiheuttama kiilto

moniliform: sylinterimäinen, helminauhamaiset tai aaltoilevat sivut (kystidin muoto)moniliform

monomitic: monomiittinen, vain alkeisrihmoista rakentuva sienen malto (katso myös dimitic)

monotypic: vain yhden lajin sisältävä suku

mucronate: kystidin yläpäässä yksi sormimainen lisäkemucronate

muricate: kiteinen, kiteisiä rakenteita (kystidin) laella

mycenoid: hiipot (Mycena-suku), hiippomainen

mycorrhizal: mykorritsaa eli sienijuurta muodostava


N

navicular: venettä tai ampullia muistuttava (itiön) muoto

nodose: korkeakuhmurainen (itiön pintakuviointi)

nodulose: kuhmurainen, (itiön pintakuviointi)nodulose


O

oblong: (itiön muoto) pitkänomainen ellipsoidi, Q = 1.6-2.0, (itiön muoto)oblong

obovoid: (itiön muoto) vastamunanmuotoinen, kapeampi pää alapuolellaobovoid

-oid: (nimi)sanan loppuosa, joka tarkoittaa kaltaisuutta, esim. jonkin muotoinen

omphalinoid: muistuttaa napalakit-suvun (Omphalina) sieniä, napalakkimainen

ovoid: munanmuotoinen, leveämpi pää alapuolella (itiön muoto)ovoid

ozonium: usein värikäs, löyhä rihmastoverkko itiöemän jalan alapuolella


P

papilla: nysty, nipukka; with papilla: nipukallinen (lakin muoto)papilla

paraboloid: paraboloidi, korkean kupera (lakin muoto)paraboloid

paraderm: lakin uloimman pintakerroksen tyyppi, joka on kuin epithelium, mutta jossa on useita kerroksia monikulmion muotoisia rakenteita

parenthosome: kaareva kaksinkertainen solukalvo, joka sijaitsee kahden (sieni)solun väliseinän aukon (katso doli-pore) kummallakin puolella

parietal (pigment): rihman seinämässä sijaitseva väriaine

partial veil: helttojen (itiölavan) suojus, joka ulottuu lakin reunasta jalkaan nuorella itiöemällä ja josta voi syntyä suojusjäänteitä, esim. seittiä tai rengas jalkaan

pedicellate: jalallinen, kannallinen (kystidin muoto)

pellis: itiöemän pintakerros

perisporium: kantasienen itiön seinämän kerros, aivan ektosporiumin sisäpuolella

phaseoliform: papumainen (itiön muoto)phaseoliform

pileipellis: itiöemän lakin uloin pintakerros

pileocystidium, pileocystidia: pileokystidi(t) eli kelmukystidi(t), sijaitsevat lakin pintakelmussa

pip-shaped: omenansiemeneltä näyttävä

plage: katso suprahilar plage

plane: tasainen, laakea (lakin muoto)plane

pleurocystidium, pleurocystidia: pleurokystidi(t) = sivukystidi(t), sijaitsevat helttojen sivuilla (kyljillä)

pleurotoid: vinokkaat (Pleurotus), vinokasmainen

primordial hyphae: värillisiä rihmoja Russula-suvun sienten, haperoiden lakin pinnassa

pruinose: härmeinen, (kuin) hienojakoisen vaalean jauheen peittämä

pseudocystidium, pseudocystidia: itiölavaan mallosta asti tunkeutuvia kystidejä

pseudorrhiza: juurehtiva jalka

pterate: palteinen (itiön pintakuviointi)pterate

pulverulent: jauheinen, pinta (kuin) puuterin peittämä

punctate: pisteinen (itiön pintakuviointi)punctate

pyriform: päärynänmuotoinen (itiön muoto)pyriform


Q

Q: Q-arvo, itiön muotoa kuvaava lukusuhde: itiön pituus jaettuna itiön leveydellä


R

rameales-structure: lakin uloimman pintakerroksen tyyppi, jossa on epäsäännöllisen muotoisia ja epämääräisesti järjestyneitä kuhmuraisia, sormimaisia lisäkkeitä (kuten lajilla Marasmiellus ramealis)rameales-structure

rectocutis: katso cutis

regular: heltan mallon tyyppi, jossa rihmat ovat yhdensuuntaisestiregular

reniform: munuaismuotoinen (itiön muoto)reniform

resupinate: alustanmyötäinen, kasvualustaansa myötäilevä (itiöemä)

reticulate: verkkomainen (itiön pintakuviointi)reticulate

rhizoid: (kasvin) juurta muistuttava sienirihmaston rakenne

rhizomorph: sienirihmoista muodostunut (kasvin) juurta muistuttava kimppu

rhomboid: rombinen, vinoneliömäinen (itiön) muoto

rimose: lakin pinnassa runsaasti lakin säteen suuntaisia halkeamia, risainen

rimulose: (lakki) lievästi risainen, vain reunoissa muutamia halkeamia

ring / ring zone: itiölavan suojuksen (jäänteiden) muodostama vyöhyke jalassa, jossa irtonainen tai kiinteä rengas

rugose: harjuinen (itiön pintakuviointi)rugose

rugulose: heikkoharjuinen (itiön pintakuviointi)rugulose


S

sarcodimitic (tissue): rihmastokudos, joka koostuu alkeisrihmoista ja erittäin pitkistä, ketjumaisista, ohut- tai paksuseinämäisistä rakenteista

scabrose: jäykkäulokkeinen; pinta, jossa lyhyitä jäykkiä ulokkeita

Schäffer reaction: joillakin (Agaricus-suvun) herkkusienillä tavattava oranssi värireaktio itiöemän pinnassa, kun sitä altistetaan typpihapon (HNO3) ja aniliinin (C6H5NH2) yhdisteelle

sclerified: rihmat kovettuneet ja niiden seinämät paksuuntuneet

sclerotium: sklerootio, rihmastopahka, sienirihmaston maanalainen mukulamainen kova paksuuntuma, josta sienen itiöemä saattaa nousta maanpinnalle, esim. Typhula-sukuisilla sienillä

sequestrate: laakenematon lakki (helttasienillä)

SEM = Scanning Electron Microscope: elektronimikroskooppityyppi, jolla aikaansaadaan kolmiulotteisen syvyysvaikutelman omaavia kuvia, esim. sienten mikrorakenteista

septate: (väli-)seinällinen (katso septum)

septum, septa: kahden solun välillä oleva(t) seinä(t)

serrate: sahalaitainen (heltan terä)

serrulate: heikosti sahalaitainen (heltan terä)

serrulatum-type: steriilin heltan terällä terän suuntaisia rihmastosäikeitä ja määrävälein väliseinällisiä päättösolukimppuja (teräkystidejä), usein rihmansisäisiä väriainehiukkasia; makroskooppisesti tarkasteltuna heltan terä näyttää värikkäältä, epäsäännöllisen sahalaitaiselta

sessile: kiinni-istuva, itiökannasta irtoamaton itiö

seta, setae: seeta(t), ruskeita tai keltaisia, paksuseinäisiä karvanmuotoisia kystidejä, esiintyy joillakin käävillä ja kääväkkäilläseta

setiform: harjaksia muistuttava

siderophilous: karmiinihapossa tummanpurppuraiseksi tai –violetiksi värjäytyvä

sigmoid: sigmoidi, loivaa s-kirjainta muistuttava (itiön) muoto

simplex: yksinkertainen rakenne, ei edelleen jaettavissa, katso myös duplex

sinuate: matalasti kolotyviset (heltat)

skeletal (hyphae): haarautumattomia, väliseinättömiä, paksuseinämäisiä joko suoria tai hieman mutkaisia rihmoja

smooth: sileä (itiön pintakuviointi)smooth

sp = spore(s): itiö(t)

sp deposit: itiölaskeuma

spathulate: lapamainen, laelta leveä, jalan tyveä kohti kapeneva (itiöemän muoto)

spherocyst: pallomainen rihmaston rakenneosa

spheropendunculate: rakkomainen, jalallinen, kannallinen (kystidin muoto)spheropendunculate

statismospore: tiukasti itiökannassa kiinnipysyvä itiö

stem = stipe: (sienen) jalka

sterigma, sterigmata: itiöperä(t)

stipitipellis: jalan pintakerros

striate: pitkittäisviiruinen (itiön pintakuviointi)striate

strigose: karvainen (lakin tai jalan pinta)

sub-: ali-, ala-, lähellä (esim. jotain tiettyä lajia)

subglobose: miltei pallomainen (itiön muoto)subglobose

subiculum: rihmastotihentymä, joka peittää sen kasvualustan, jolta itiöemä nousee

subpellis: mallon ja itiöemän pintakerroksen (ks. pellis) välinen rihmastokerros

subulate: pitkittäisuurteinen (itiön pintakuviointi)subulate

sulcate: uurteinen (itiön pintakuviointi)

sulphidia: krysokystidien kaltaisia, mutta eivät värjäydy kullankeltaiseksi KOH:ssa

(with) suprahilar depression: itiössä pieni painautuma tyvilisäkkeen vierelläsuprahilar depression

suprahilar plage: tyvilaikku, pyöreä (sileä) alue tyvilisäkkeen lähellä itiön vatsapuolella

suprapellis: itiöemän pintakerroksen (ks. pellis) uloin kerros

SV = sulfovanilin: eräs haperoiden tutkimuksessa käytettävä kemiallinen liuos, joka sisältää vanilliinia (C8H8O3 ) ja 70-%:sta rikkihappoa (H2SO4)


T

tibiiform: kapea, nuppipäinen (kystidin muoto)tibiiform

tomentose: tiheän karvoituksen peittämä, samettinen

tomentum: lakin tai jalan pintakerros, jossa löyhästi ja epäsäännöllisesti järjestyneitä rihmojatomentum

trama: itiöemän malto

trichoderm: lakin uloimman pintakerroksen tyyppi, joka muodostuu pystyistä, suorista rakenneosista, rihmat eivät ala välttämättä samasta tasostatrichoderm

tricholomatoid: Tricholoma-suvun valmuskoita muistuttava

truncate: (ikäänkuin) leikattu tai typistetty (lakin) huipputruncate

tuberoid: mukulamainen

tuberculate: isonystyinen (itiön pintakuviointi)tuberculate

turbinate: kärjellään seisovan kartion muotoinen


U

umblicate: navallinen (lakin keskus)umblicate

umbo: keskuskohouma (lakissa)

umbonate: keskuskohoumallinen, laakea lakkiumbonate

universal veil: koko (nuorta) itiöemää peittävä suojus, jonka sisällä itiöemä kehittyy

urniform: ruukkumainen, kaula tasapaksu koko pituudelta (kystidin muoto)urniform

urticoid: nokkosen polttiaiskarvan kaltainen (kystidin muoto)urticoid

utriform: keilamainen, kaula alle puolet alaosan paksuudesta (kystidin muoto)utriform


V

veined: suonimaisesti harjuinen

velipellis: monimutkaisesti toisiinsa yhteenkietoutuneista rihmoista muodostuva pintakerros lakin uloimman pintakerroksen ja suojuksen saumassa

ventricose: (heltat) keskeltä leveimmilläänverrucose

verrucose: nystyinen (itiön pintakuviointi)x

verruculose: hienonystyinen (itiön pintakuviointi)verruculose

villose: pitkäkarvainen, pitkien, pehmeiden ja suorien karvojen peittämä

volva: tuppi jalan tyven ympärillä